(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com
The 40th anniversary of National Union in Quang Tri Province

Top News

Mr. Nguyen Quan Chinh, Vice Chairman, People's Committee of Quang Tri Province came to visit the site of LED installation. 

 

View full size

SCP - 2Relay

4802 Views
SCP - 2Relay 
- Input voltage: 220vAC 
- Output signal: 2 relay (Max 10A/220V)
- Working temperature: 0°C ~ 60°C
- Protection Rating: EMC, EMI
( Mỗi Tủ đèn là một bộ SCP - 2Relay => Tùy theo việc lắp đặt bao nhiêu tủ điện, tủ điều khiển trong nhà máy hoặc đèn đường mà có số lượng relay tương ứng)

Products in this Category