(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com
40 năm 
Giải phóng Quảng Trị
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ 
 
Lên phía trên
Kiểm toán năng lượng là gì?
Câu hỏi:

Kiểm toán năng lượng là gì?

Trả lời:

Kiểm toán năng lượng là quá trình đánh giá các hệ thống, thiết bị, công nghệ sử dụng năng lượng nhằm:

- Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ

- Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng

- Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

- Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Lên phía trên
Kiểm toán sơ bộ là gì?
Câu hỏi:

Kiểm toán sơ bộ là gì?

Trả lời:

Kiểm toán sơ bộ (hay còn gọi là một kiểm toán đơn giản) là loại đơn giản nhất và nhanh nhất của kiểm toán. Nó bao gồm các cuộc phỏng vấn tối thiểu với các nhân viên điều hành tòa nhà, một đánh giá ngắn gọn về những hóa đơn tiện ích cơ sở dữ liệu hoạt động khác, và thông qua một cơ sở để trở thành quen thuộc với những hoạt động xây dựng và xác định những khu vực rõ ràng không hiệu quả hoặc lãng phí năng lượng.

Thông thường, chỉ có vấn đề khu vực quan trọng sẽ được đề cập trong loại hình kiểm toán này. Biện pháp khắc phục được một thời gian ngắn mô tả, và ước tính chi phí thực hiện, tiết kiệm chi phí tiềm năng hoạt động, và thời gian hoàn vốn đơn giản, nhanh chóng được cung cấp. Một danh sách các biện pháp bảo tồn năng lượng (ECM), hoặc cơ hội bảo tồn năng lượng (ECOS) yêu cầu xem xét thêm cũng được cung cấp. Mức độ chi tiết, trong khi không đủ để đạt được một quyết định cuối cùng về thực hiện các biện pháp đề xuất, là đủ để ưu tiên các dự án năng lượng hiệu quả và để xác định sự cần thiết của một kiểm toán chi tiết hơn.

Lên phía trên
Kiểm toán năng lượng là gì (2)?
Câu hỏi:

Kiểm toán năng lượng là gì?

Trả lời:
Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 quy định như sau:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
[...] 6. Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. [...]"
Lên phía trên
Cơ quan, đơn vị nào phải thực hiện kiểm toán năng lượng?
Câu hỏi:

Cơ quan, đơn vị nào phải thực hiện kiểm toán năng lượng?

Trả lời:
Căn cứ theo khoản 2 Điều 30 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 quy định như sau:
"Điều 30. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
1. Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm mục tiêu, biện pháp, định mức về sử dụng năng lượng đối với trụ sở làm việc, công trình xây dựng trực thuộc và báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng; xây dựng và thực hiện Quy chế tiết kiệm năng lượng nội bộ, bảo đảm vận hành phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Cơ quan, đơn vị có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng.
3. Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm; thông báo danh sách cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được khen thưởng hoặc bị xử lý vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả."

Như vậy cơ quan, đơn vị có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng.

 
Lên phía trên
Kiểm toán năng lượng được thực hiện bao lâu một lần?
Câu hỏi:

Kiểm toán năng lượng được thực hiện bao lâu một lần?

Trả lời:
Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 quy định như sau:
"Điều 33. Trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
1. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Luật này đối với lĩnh vực hoạt động có liên quan, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn có trách nhiệm:
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
c) Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của Luật này;
d) Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc ;
đ) Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
e) Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.
2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm và năm năm; quy định mẫu báo cáo định kỳ hằng năm và năm năm."

Như vậy, kiểm toán năng lượng được thực hiện ba năm một lần.

 
Lên phía trên
Kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được quy định như thế nào?
Câu hỏi:

Kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được quy định như thế nào?

Trả lời:
Căn cứ theo Điều 34 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 quy định như sau:
"Điều 34. Kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng bằng hình thức tự kiểm toán hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng thực hiện.
2. Tổ chức kiểm toán năng lượng phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng;
c) Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.
3. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng khi có đủ các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.
4. Bộ Công thương quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán năng lượng; nội dung, chương trình đào tạo, thẩm quyền cấp, công nhận, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng.

Nội dung này được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 21/2011/NĐ-CP.

 
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


TƯ VẤN
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
(0909.901.045)
 

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không